RADIO STATION WOV AM 1280 KHZ - NEW YORK, NY

 

Confirmation: